Het verwerken van persoonsgegevens is een essentieel onderdeel van de dagelijkse gang van zaken bij GymXL. Vanaf 25 mei 2018 gelden hiervoor nieuwe regels. In het kader daarvan hebben wij een privacybeleid opgesteld. Hierin leest u onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen, en hoe.

In dit document brengen wij onze huidige en/of beoogde werkwijze op het gebied van verwerking en bescherming van persoonsgegevens voor u in kaart. Het beschrijft:

 • de groepen personen waarvan GymXL de gegevens verwerkt
 • om welke gegevens het gaat
 • hoe deze worden verkregen
 • met welk doel deze worden verwerkt
 • op welke wijze dat gebeurt
 • hoe ze worden bewaard
 • wie binnen GymXL deze gegevens verwerkt en gebruikt
 • met welke derde partijen ze worden gedeeld
 • hoe lang ze worden bewaard
 • hoe ze worden beveiligd

De komende weken tot maanden zullen wij deze informatie controleren en aanvullen, onze werkwijze nog eens goed onder loep nemen, verbeteringen doorvoeren, en aanvullende maatregelen treffen om aan de Algemene verordening gegevensbescherming te voldoen.

Hoe respecteren wij uw persoonsgegevens?

 • Door deze uitsluitend te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u deze zijn verstrekt.
 • Door de verwerking te beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.
 • Door u om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Door geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Door u te informeren over uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u in de gelegenheid te stellen deze uit te oefenen.

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 • Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met secretaris@gymxl.nl. Samen komen we er vast uit. Overigens heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Ook vragen, opmerkingen of suggesties over ons privacybeleid kunt u kwijt via secretaris@gymx.nl.