Als toonaangevende gymnastiek- en turnvereniging in de regio zet GymXL zich in voor een veilig sportklimaat. Dit houdt onder andere in dat wij ons inzetten om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Daaronder vallen naast seksuele intimidatie o.a. zaken als pesten, discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik, doping en drugs.

 

Sporten bij onze vereniging moet vooral leuk zijn. Om dit te bevorderen is het belangrijk om bovengenoemde zaken bespreekbaar te maken en in voorkomende gevallen elkaar erop te kunnen aanspreken. Om een veilig sportklimaat te realiseren heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen.

 

 •         Voor zowel de medewerkers als de leden zijn er meerdere protocollen opgesteld.
  • pestprotocol voor medewerkers en voor leden,
  • protocol seksuele intimidatie voor personeelsleden en voor leden,
 •         Er is een directe samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon, het Centrum voor Veilige Sport Nederland en de KNGU.
 •         Van al onze medewerkers en vrijwilligers, die in aanraking komen met kinderen of andere kwetsbare groepen, eisen wij een Verklaring van Goed Gedrag (VOG). Bij nieuw aan te stellen medewerkers en vrijwilligers doen wij ook navraag bij sportverenigingen en/of organisaties waar men in het verleden heeft gewerkt. Via de KNGU gaan wij na of de kandidaat voorkomt in het “Register plegers Seksuele Intimidatie in de Sport”. Indien blijkt dat de betreffende persoon in dit register is vermeld, zal deze worden afgewezen in verband met de kans op herhaling;
 •         Medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht zich te houden aan de Gedragsregels zoals vastgelegd in de huishoudelijke reglementen van de Koninklijke Gymnastiek Unie (KNGU) en de gedragsregels van de vereniging. Zie hiervoor:http://www.kngu.nl/uploads/bond/Documenten/2014/Huishoudelijk_reglementen/HR7_-_vastgesteld_door_BR_11-12-2014.pdf
 •         Elk bestuurslid kan rechtstreeks door leden, vrijwilligers en medewerkers worden benaderd met vragen, opmerkingen, suggesties voor verbetering van de sociale veiligheid, signalen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag en klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

 

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht kan het bestuur de volgende acties ondernemen:

 •         Onderzoeken of maatregelen nodig zijn om een ongewenste situatie te verbeteren, respectievelijk in de toekomst te voorkomen;
 •         Onderzoeken van signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door bespreking daarvan met betrokkene, waarbij de melder indien deze dit wenst, anoniem blijft;
 •         Onderzoeken van klachten van minder ernstige aard door bespreken daarvan met het slachtoffer en de dader afzonderlijk (hoor en wederhoor en aan de hand daarvan bepalen van de eventueel te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen);
 •         Doorverwijzen van ernstige klachten naar externe Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging. Deze VCP staat in zeer direct contact met de Contactvertrouwenspersoon van de KNGU en de contactpersoon van het Centrum voor Veilige Sport Nederland.
 •         Duidelijk crimineel gedrag melden bij de politie.

 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) (2022)

 

Onze externe VCP is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld of dergelijke en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

 

Onze externe VCP is de tussenpersoon tussen de KNGU en het Centrum voor Veilige Sport Nederland. De VCP is te bereiken via de mail vertrouwenspersoon@gymxl.nl  Niemand heeft inzicht in de mailwisseling.

 

De taken van de VCP zijn vooral procedureel adviserend en omvatten:

 •         Eerste opvang/aanspreekpunt
 •         Doorverwijzen
 •         Preventieactiviteiten
 •         Advisering voor alle betrokkenen