Als toonaangevende gymnastiek- en turnvereniging in de regio zet GymXL zich in voor een veilig sportklimaat. Dit houdt onder andere in dat wij ons inzetten om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Daaronder vallen naast seksuele intimidatie o.a. zaken als pesten, discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik, doping en drugs.

Sporten bij onze vereniging moet vooral leuk zijn. Om dit te bevorderen is het belangrijk om bovengenoemde zaken bespreekbaar te maken en in voorkomende gevallen elkaar erop te kunnen aanspreken. Om een veilig sportklimaat te realiseren heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen.

Deze maatregelen worden hieronder toegelicht toegelicht:

 • Van al onze medewerkers en vrijwilligers, die in aanraking komen met kinderen of andere kwetsbare groepen, vragen wij een Verklaring van goed gedrag (VOG). Bij nieuw aan te stellen medewerkers en vrijwilligers doen wij ook navraag bij sportverenigingen en/of organisaties waar men in het verleden heeft gewerkt.Via de KNGU gaan wij na of de kandidaat voorkomt in het “Register plegers Seksuele Intimidatie in de Sport”. Indien blijkt dat de betreffende persoon in dit register is vermeld, zal deze worden afgewezen in verband met de kans op herhaling;
 • Medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht zich te houden aan de Gedragsregels zoals vastgelegd in de huishoudelijke reglementen van de Koninklijke Gymnastiek Unie (KNGU). Zie hiervoor:http://www.kngu.nl/uploads/bond/Documenten/2014/Huishoudelijk_reglementen/HR7_-_vastgesteld_door_BR_11-12-2014.pdf
 • Elk bestuurslid kan rechtstreeks door leden, vrijwilligers en medewerkers worden benaderd met vragen, opmerkingen, suggesties voor verbetering van de sociale veiligheid, signalen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag en klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht kan het bestuur de volgende acties ondernemen:

 • Onderzoeken of maatregelen nodig zijn om een ongewenste situatie te verbeteren, respectievelijk in de toekomst te voorkomen;
 • Onderzoeken van signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door bespreking daarvan met betrokkene, waarbij de melder indien deze dit wenst, anoniem blijft;
 • Onderzoeken van klachten van minder ernstige aard door bespreken daarvan met het slachtoffer en de dader afzonderlijk (hoor en wederhoor en aan de hand daarvan bepalen van de eventueel te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen);
 • Doorverwijzen van ernstige klachten naar de Contactvertrouwenspersoon van de KNGU
 • Duidelijk crimineel gedrag melden bij de politie.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld of dergelijke en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

De taken van de VCP zijn vooral procedureel adviserend en omvatten:

 • Eerste opvang/aanspreekpunt
 • Doorverwijzen
 • Preventieactiviteiten
 • Voor onze vereniging treedt Henriët van der Weg van de KNGU op als VCP. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 055-5058735.